คุณอยากให้ อบต.โกสัมพี ปรับปรุงส่วนใดมากที่สุด
ปะปา ( 21 )
42.00%
ถนน ( 8 )
16.00%
ไฟฟ้า ( 5 )
10.00%
น้ำเพื่อการเกษตร ( 5 )
10.00%
สวัสดิการประชาชน ( 11 )
22.00%