หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 
 

แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ และท่าเทียบเรือ

แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา สิ่งสาธารณูปโภค สิ่งสาธารณูปการ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงสถานีขนส่งและระบบจราจร

แนวทางการพัฒนาการวางผังเมือง

แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค

แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน
 

การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการปลูกพืชทดแทน
 
 

แนวทางการพัฒนาการศึกษาก่อนปฐมวัย

พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบ ๑๒ ปี

พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ

พัฒนาแหล่งข้อมูลข่าวสารของประชาชน
 

งานการคุ้มครองดูแลและรักษาป่า

การควบคุมมลพิษ

การจัดระบบน้ำเสีย

บำบัดและจัดการขยะ

การบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 

การพัฒนาเกษตรธรรมเทค