หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี
องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี
อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
 
 

 
 
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาและยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง (มท 0803/ว935) 4 มิ.ย. 2550
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2550 รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 10-15 มิ.ย. 2550 4 มิ.ย. 2550
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 4 ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 มิ.ย. 2550
ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (เพิ่มเติม) 1 มิ.ย. 2550
รับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับ สถาบันการศึกษา รุ่นที่ 2 1 มิ.ย. 2550
ซักซ้อมการดำเนินการกรณีการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุไม่เป็นไป อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมและปัญหาการถ่ายโอนสถานสงเคราะห์คนชรา 1 มิ.ย. 2550
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์และคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [บัญชีรายชื่อ ฯ] 1 มิ.ย. 2550
หลักเกณฑ์การจ้างทีปรึกษาต่างประเทศของหน่วยงานของรัฐ 1 มิ.ย. 2550
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2550 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 25-29 มิ.ย. 2550 30 พ.ค. 2550
การประชุมชี้แจงระบบข้อมูลและสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น (ในระบบ OFFLINE) (ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว954) 29 พ.ค. 2550
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (ด่วนมาก ที่ มท 0893.3/ว867) 29 พ.ค. 2550
การสำรวจข้อมูลของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ อปท.ได้รับการถ่ายโอนจากกรมชลประทาน (ด่วนมาก ที่ มท 0890.3/6738) [แบบสำรวจข้อมูล ฯ] 29 พ.ค. 2550
การจัดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2550 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.2/6155) 29 พ.ค. 2550
การติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ชุมนุม (ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.3/ว 956) 29 พ.ค. 2550
บัญชี รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้อง ถิ่น พ.ศ. 2550 รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 3-8 มิ.ย. 2550 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 28 พ.ค. 2550
ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น" รุ่นที่ 4 (เฉพาะข้าราชการในสังกัด สถ.) 28 พ.ค. 2550
แจ้งยืนยันการเข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2550 ระยะที่ 2 รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 18-22 มิ.ย. 2550 25 พ.ค. 2550
หารือ การใช้สิทธิของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ของเทศบาลตำบลห้างฉัตร (มท 0891.3/ว 1731 ลว. 25 พ.ค. 2550) 25 พ.ค. 2550
แบบสำรวจรายการส่ง - รับที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน 25 พ.ค. 2550
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดทำผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) 25 พ.ค. 2550
<< หน้าแรก...     882      883      884      885     (886)     887      888      889      890     ....หน้าสุดท้าย >> 911
 
 
 
 
 
 รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-029-737
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10