หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562    8 ก.ค. 2562 189
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   27 มิ.ย. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี เรื่องมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   27 มิ.ย. 2562 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ   27 มิ.ย. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   20 มิ.ย. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี เรื่องโครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินการ และสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี   14 มิ.ย. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี    12 มิ.ย. 2562 26
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลโกสัมพี   6 มิ.ย. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพีร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านองทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)   10 พ.ค. 2562 45
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี    12 ก.พ. 2562 101
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11