หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 


 
นายสมพร พูลเปี่ยม
ประธานสภา
 


 
นายสมนึก เฮียนตัน
รองประธานสภา


 
นายวินัย พรมมาตร
เลขานุการสภา อบต.โกสัมพี
 
 


นายประกิจ คงบุญ
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑


นางสาวศศิกานต์ สิงห์ใส
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑


นายเหมันต์ แอ่นดอย
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒


นายนิด ดีประชา
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒


นายวิโรจน์ บุญต่อ
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓


นายประทีป หลวงจันทร์
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓