หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
History
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี
นางสาวมัชฌิมา จันทราภรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี
วิสัยทัศน์ อบต.โกสัมพี
“ คิดกว้าง มองไกล โปร่งใส
ใฝ่พัฒนา ประชาชนมีส่วนร่วม ”
จังหวัดกำแพงเพชรเมืองมรดกโลก
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของตำบลโกสัมพี
แหล่งอนุรักษ์สัตว์ป่า เขาสนามเพรียง
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของตำบลโกสัมพี
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี
อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
1
2
3
4
5
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการและเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และทันสมัยจึงได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบลของเราต่อไป
  โทรศัพท์ : 055-029737
โทรสาร : 055-029738
องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี ยินดีต้อนรับค่ะ ช่องทางการติดต่ออื่นๆ Facebook : อบต.โกสัมพี


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
กพ 0023.4/ว 4436 แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 23 ก.ย. 2564 ]    
กพ 0023.5/ว 4424 โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 ก.ย. 2564 ]    
กพ 0023.5/ว463 แนวทางและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต  [ 21 ก.ย. 2564 ]    
กพ 00230.3/ว 4347 ขอส่งหนังสือ คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  [ 17 ก.ย. 2564 ]  
กพ 00230.3/ว 4323 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสาตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี (งวดที่ 2)  [ 16 ก.ย. 2564 ]  
กพ 00230.3/ว 4324 การบริหารจัดการและของเสียอันตราย  [ 16 ก.ย. 2564 ]  
กพ 00230.3/ว 4325 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานพยาบาลสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น ทำหมัน และ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในกิจกรรม วันป้องกันโรคเบรีส์ (พิษสุนัขบ้า) โลก  [ 16 ก.ย. 2564 ]  
กพ 00230.3/ว 4326 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ  [ 16 ก.ย. 2564 ]  
กพ 00230.3/ว 4291 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 3) (ดู : 5)  [ 14 ก.ย. 2564 ]  
กพ 00230.3/ว 4290 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตสมพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตส  [ 14 ก.ย. 2564 ]  
กพ 00230.3/ว 4267 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งแบบสอบถามการถ่ายโอนภารกิจด้านแหล่งน้ำขนาดเล็กให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอความอนุเคราะห์จัดส่งแบบสอบถามการถ่ายโอนภารกิจด้านแหล่งน้ำขนาดเล็กให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 5)  [ 14 ก.ย. 2564 ]  
กพ 00230.3/ว 4247 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน และแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานฯขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน และแบบรายงานผลการดำเนิน (ดู  [ 10 ก.ย. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 4248 หลักเกณฑ์มาตรการช่วยเหลือเทศบาลและเมืองพัทยาที่กู้เงินเพื่อดำเนินกิจการอื่น กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล และมีความประสงค์จะขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ สำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีระยะเวลาการชำระหนี้ 10 ปี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนาขยายระยะเว  [ 10 ก.ย. 2564 ]  
กพ 00230.3/ว 4249 ข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 (ดู : 0)  [ 10 ก.ย. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว 4258 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี (ทต. และ อบต.) (ดู : 95) [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 10 ก.ย. 2564 ]  
กพ 00230.3/ว 4250 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2564 (ดู : 0)  [ 10 ก.ย. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว 4259 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี (อบจ. และ ทม.) (ดู : 12)  [ 10 ก.ย. 2564 ]  
กพ 00230.3/ว 4251 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2564 (ดู : 0)  [ 10 ก.ย. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว 4256 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (ดู : 29)  [ 10 ก.ย. 2564 ]  
กพ 00230.3/ว 4222 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาแผนงานด้านสาธารณสุขเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (ดู : 0)  [ 10 ก.ย. 2564 ]  
   
 
   
 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2150  [ 23 ก.ย. 2564 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กค. มท 0803.3/ว2149 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ด่วนมาก กค. มท 0803.3/ว2151 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน 109 แห่ง กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2129  [ 23 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16127-16183 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16202-16240 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
แบบสรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษา ที่มีความประสงค์รับวัคซีน Pfizer รายจังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2144  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
แจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ หากมีผู้ประสงค์จะรับงบประมาณ เพิ่มเติม ให้รายงาน ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2145  [ 22 ก.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินกิจการตลาดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2112  [ 22 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปิดระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว2134  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2107 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2108 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2109 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การเร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า) กยผ. มท 0815.3/ว2131  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมในการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กต. มท 0818.3/ว2135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ลำดับและขั้นตอน]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การรายงานผลการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2130  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2115 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2116  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16241-16316 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16071-16077 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การรักษาสิทธิในการเข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2121  [ 21 ก.ย. 2564 ]
เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว5399  [ 20 ก.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2114  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2111  [ 20 ก.ย. 2564 ]
   
 
 
 
 
   
 
 
อบต.ท่าไม้ โครงการ อสม.ท้าใจ ชวนออกกำลังกายสะสม ปี 2563 [ 28 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 45 
อบต.บึงทับแรต อบต.บึงทับแรตจัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารการจัดการด้านพลังงาน [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.บึงทับแรต โครงการขับขี่ปลอดภัยและเสริมสร้างวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองหลวง การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองห [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองหลวง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง สมัยวิสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 2 ครั [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองน้ำไหล ประชาสัมพันธ์รายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดทำจดหมายข่าวการท่องเที่ยว (ระหว่ [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ไทรงาม ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตลาดสดเทศบาลตำบลไทรงามช่วงเช้า [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ไทรงาม ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลไทรงาม [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.บ่อถ้ำ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นสมาช [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ประชาสุขสันต์ ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ไทรงาม ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตลาดสดเทศบาลตำบลไทรงามช่วงเช้า [ 26 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.ไทรงาม ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตลาดสดเทศบาลตำบลไทรงามช่วงค่ำ [ 26 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.ไทรงาม ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตลาดสดเทศบาลตำบลไทรงามช่วงค่ำ [ 25 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.ไทรงาม ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตลาดสดเทศบาลตำบลไทรงามช่วงเช้า [ 25 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.ไทรงาม ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตลาดสดเทศบาลตำบลไทรงามช่วงค่ำ [ 24 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
 
 
 
 
 
 
   
 
น้ำประปา บ้านมะเดื่อชุมพร (17 พ.ค. 2564)    อ่าน 986  ตอบ 4  
ขอเลขที่บ้าน (17 พ.ค. 2564)    อ่าน 35  ตอบ 1  
ไบแจ้งเสียภาษีที่ดิน (14 พ.ค. 2564)    อ่าน 43  ตอบ 1  
 
 
 
 
       

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า  

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
 
 
E-Service
 
คำร้องทั่วไป คำร้องขอน้ำอุปโภค-บริโภค
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 เม.ย. 2554
 
 
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต.โกสัมพี ปรับปรุงส่วนใดมากที่สุด
  ปะปา
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำเพื่อการเกษตร
  สวัสดิการประชาชน
 
 
 
 
 รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-029-737
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10