หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติราชการและเพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และทันสมัยจึงได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาตำบลของเราต่อไป
  โทรศัพท์ : 055-029737
โทรสาร : 055-029738
 ...องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี ยินดีต้อนรับค่ะ...


 
 
 
 


-VDO วิดิทัศน์- [ 27 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 156 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) [ 28 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 17  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) [ 26 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 111  
   
 
   
 
ทดสอบนะครับ รายงานผู้บริหารครับ [ 1 ก.ย. 2551 ]    อ่าน 11 
มติ ก.ท.จ.พิษณุโลก การประชุมครั้งที่ 10/2551 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2551 [ 25 ส.ค. 2551 ]    อ่าน 21 
มติ ก.ท.จ.พิษณุโลก การประชุมครั้งที่ 9/2551 วันที่ 4 สิงหาคม 2551 [ 5 ส.ค. 2551 ]    อ่าน 407 
มติการประชุม ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 9/2551 วันที่ 1 สิงหาคม 2551 [ 5 ส.ค. 2551 ]    อ่าน 374 
มติ ก.ท.จ.พิษณุโลก การประชุมครั้งที่ 8/2551 วันที่ 21 กรกฎาคม 2551 [ 22 ก.ค. 2551 ]    อ่าน 429 
แจ้งผลการดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. [ 16 ก.ค. 2551 ]    อ่าน 73 
เปลี่ยนแปลงกำหนดการในส่วนของ จนท.ที่รับผิดชอบ การศึกษา สวัสดิการสังคมฯ ในการประชุมวันที่ 21 ก.ค.51 [ 16 ก.ค. 2551 ]    อ่าน 62 
มติการประชุม ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 8/2551 วันที่ 14 กรกฎาคม 2551 [ 15 ก.ค. 2551 ]    อ่าน 426 
โครงการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานการบริหาร/บริการสาธารณะของ อปท. [ 14 ก.ค. 2551 ]    อ่าน 49 
มติ ก.ท.จ.พิษณุโลก การประชุมครั้งที่ 7/2551 วันที่ 26 มิ.ย. 2551 [ 9 ก.ค. 2551 ]    อ่าน 240 
มติ ก.อบต. จังหวัดพิษณุโลก การประชุมครั้งที่ 7/2551 ลว. 19.มิ.ย. 51 [ 30 มิ.ย. 2551 ]    อ่าน 545 
   
 
   
 
แจ้งประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3336  [ 22 ส.ค. 2562 ]
การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3334  [ 22 ส.ค. 2562 ]
รับรองการจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สน.คท. มท 0808.4/ว3322  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินที่ 2 ( ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว14808 [เอกสารแนบ]  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 2) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว3276  [ 21 ส.ค. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.2/ว3294 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ส.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังสำหรับส่วนราชการที่ให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ ในระบบ Biz Portal ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3309 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3308 [เอกสารแนบ]  [ 20 ส.ค. 2562 ]
การอบรมหลักสูตร "โตไปไม่โกง" กศ. มท 0816.3/ว3273  [ 20 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3271  [ 20 ส.ค. 2562 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3301  [ 20 ส.ค. 2562 ]
เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3246  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กค. มท 0803.3/ว3293  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การขอยุบเลิกส่วนราชการระดับกอง สน.บถ. มท 0809.2/ว101  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว11373  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และการบริหารนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3258  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2313  [ 19 ส.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.2/14106-14181 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3291  [ 19 ส.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว3078  [ 19 ส.ค. 2562 ]
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว3260 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การดำเนินการโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กพส. มท 0810.4/ว3196  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3298  [ 16 ส.ค. 2562 ]
การแจกจ่ายประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3277 [บัญชีจังหวัด]  [ 16 ส.ค. 2562 ]
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3257  [ 16 ส.ค. 2562 ]
   
 
 
 
 
   
 
ทต.บ้านพราน ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านยายตุ่นไปบ้านใหม่โพธิ์พ [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.วังไทร ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร สมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านพราน ประกาศเทศบาลตำบลบ้านพราน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็น [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.แสนตอ พิธีเปิดฝึกอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ลานกระบือ วันที่ 22 สิงหาคม 2562 งานกฎหมายและคดี องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ ได้จัดโครง [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ลานกระบือ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) วั [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ลานกระบือ เช้าวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ ได้จัดโค [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ลานกระบือ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชั [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ลานกระบือ เช้าวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ ได้จัดโค [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.ไทรงาม ประกาศฯ รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1 [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
ทต.ไทรงาม ประกาศฯ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
ทต.ไทรงาม ประกาศฯ นัดประชุมและเปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 11 
อบต.หัวถนน โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ปี 2562 [ 23 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.ประชาสุขสันต์ เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมพัฒนาการสานสายใย [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ประชาสุขสันต์ เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมพัฒนาการสานสายใย [ 22 ส.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ไทรงาม Awc Conadian Pharmacy Promo Code StevErem (23 ส.ค. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.หนองหลวง เว็บไซต์ อบต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 ส.ค. 2562)    อ่าน 28732  ตอบ 37
ทต.ลานกระบือ น้ำดื่มเด็กอนุบาล (9 ส.ค. 2562)    อ่าน 15  ตอบ 0
ทต.ขาณุวรลักษบุรี คนขาณุ (3 ส.ค. 2562)    อ่าน 24  ตอบ 0
 
 
 
 
 
   
 
น้ำประปา บ้านมะเดื่อชุมพร (1 มิ.ย. 2561)    อ่าน 401  ตอบ 2  
สอบถามการรับเงินเด็กแรกเกิด (3 ต.ค. 2560)    อ่าน 667  ตอบ 2  
 
 
 
 
       

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า  

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 เม.ย. 2554
 
 
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต.โกสัมพี ปรับปรุงส่วนใดมากที่สุด
  ปะปา
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำเพื่อการเกษตร
  สวัสดิการประชาชน