หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 

 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี เลขที่ 68 หมู่ที่ 4 บ้านมะเดื่อชุมพร ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ ห่างทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร มีทั้งหมด 25 หมู่บ้าน มีเนื้อที่ประมาณ 221,652 ไร่ หรือ 350 ตารางกิโลเมตร
 
 
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
  ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลเพชรชมพู อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร  
ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลลานดอกไม้ออก
ตำบลท่าไม้
อำเภอเมือง
อำเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร
  ทิศตะวันตก ติดต่อ อำเภอคลองลาน อำเภอพบพระ จังหวัดกำแพงเพชร  
 
 
 
 
 
 
สภาพทั่วไปเป็นพื้นที่ภูเขา ที่เนินและพื้นที่ดอน ซึ่งมีลักษณะพื้นที่เป็นลอนลูกคลื่นลาดเท จากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก โดยมีแม่น้ำปิงไหลผ่านพื้นที่ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำปิงด้านตะวันออกมีสภาพ เป็นพื้นที่เนินและที่ดอน ลักษณะเป็นลอนลูกคลื่นลาดเอียงจากทิศตะวันออก ลาดเทไปทางทิศตะวันตก ซึ่งบรรจบกับริมแม่น้ำปิง สำหรับด้านตะวันตกจะมีสภาพพื้นที่ราบเรียบ มีน้ำขังในฤดูฝน สภาพพื้นที่ ส่วนใหญ่มีลำคลองธรรมชาติไหลผ่าน

 
     
อาชีพคิดเป็นร้อยละ

เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 80

เลี้ยงสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 10

ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 7

อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 3
 
  อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม ได้แก่
 
ทำนาข้าว ได้แก่ ข้าวนาปรัง และข้าวนาปี
 
ทำไร่ ได้แก่ ไร่อ้อย ไร่ข้าวโพด ไร่มันสำปะหลัง ไร่ฝ้าย ไร่กล้วยไข่ ไร่ถั่วเขียว และ ไร่ถั่วเหลือง
 
ทำสวน ได้แก่ สวนมะม่วง ลำไย ส้มโอ มะขามหวาน มะนาว ส้มเขียวหวาน
  และมีบางส่วนประกอบอาชีพ การเลี้ยงสัตว์ เพื่อเสริมรายได้ และบริโภคในครัวเรือนมีการเลี้ยงสัตว์ ดังนี้
 
ไก่เนื้อ (รับจ้างบริษัทเลี้ยง)
 
ไก่พื้นเมือง
 
เป็ดเทศ
 
สุกรขุน และสุกรพันธุ์
 
โคพันธุ์ผสมและโคเนื้อ
 
กระบือ
 
     
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 17,232 คน แยกเป็น

ชาย  8,771 คน คิดเป็นร้อยละ 50.90

หญิง 8,461 คน คิดเป็นร้อยละ 49.10
จำนวนครัวเรือทั้งสิ้น 5,689 ครัวเรือน
ประชากรมีความหนาแน่นเฉลี่ย 49.23 คน/ตร.กม.
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร (คน)
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านท่าคูณ 552 537 1,089 398  
2   บ้านหนองแดน 575 601 1,176 423
  3   บ้านคลองเมือง 637 674 1,347 470  
4   บ้านมะเดื่อชุมพร 536 526 1,062 385
  5   บ้านโกสัมพี 467 440 907 339  
6   บ้านไร่ลำปาง 366 369 735 285
  7   บ้านหนองวัวดำ 252 281 533 169  
8   บ้านเขาชัยโพธิ์ 284 268 552 170
  9   บ้านท่าพุทรา 343 352 695 316  
10   บ้านโละโคะ 372 350 722 219
  11   บ้านเตาอิฐ 342 296 638 165  
12   บ้านโนนสมบูรณ์ 739 691 1,430 381
  13   บ้านบุ่งตะคล้อ 174 158 332 101  
14   บ้านหนองบัวสามัคคี 291 253 544 196
  15   บ้านไร่พิจิตร 245 217 462 152  
16   บ้านทุ่งธารทอง 250 241 491 147
  17   บ้านดงซ่อม 128 126 254 83  
18   บ้านคลองเจริญ 271 241 512 160
  19   บ้านวังใหม่ 343 333 676 238  
20   บ้านคลองแตงโม 185 199 384 93
  21   บ้านหนองบง 447 457 904 285  
22   บ้านมอรังงาม 252 226 478 162
  23   บ้านคลองเป้า 174 146 320 91  
24   บ้านใหม่ชัยมงคล 332 304 636 155
  25   บ้านเนินมะกอกน้อย 178 175 353 106  
    รวมทั้งสิ้น 8,771 8,461 17,232 5,689